Uvjeti korištenja

 1. Uvodne odredbe

1.1. Pojedine riječi i izrazi u smislu ovih Općih uvjeta ugovora o najmu vozila (dalje: Uvjeti) imaju sljedeće značenje:

 • „Najmodavac“- tvrtka SVIJET MASKICA d.o.o. sa sjedištem u Zagreb, Ul. Kneza Branimira 24, Hrvatska, OIB: 52369486845 (dalje SVIJET MASKICA), e mail: info@najam-vozila.hr, Telefon:  +385 95 6336 333:
 • „Najmoprimac“- fizička ili pravna osoba koja, ili u čije ime se vozilo unajmljuje, osim ako je riječ o najmu sklopljenom putem trgovačkog zastupnika/agenta koji je od Korisnika u ime i za račun SVIJET MASKICA-a primio ispunjenje novčanog iznosa na ime najamnine za ugovoreno trajanje najma koje je navedeno na potvrdi/voucheru iz točke 4.5 Uvjeta, u kojem slučaju se najmoprimcem smatra Vozač/Vozač 1.
 • “Vozač ili Vozač 1” – osoba koja preuzima vozilo od SVIJET MASKICA-a.
 • „Vozač 2., 3, itd“- osoba(e) navedene na Ugovoru koje su uz Vozača ovlaštene upravljati vozilom (dalje: dodatni vozač(i));
 • »Potrošač« je fizička osoba korisnik najma koja sklapa ugovor o najmu ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti;
 • Najmoprimac, Vozač i Dodatni vozač najmodavcu SVIJET MASKICA su solidarno odgovorni za ispunjenje i poštovanje svih odredbi Uvjeta i Ugovora o najmu te se u daljnjem tekstu podrazumijevaju jednom riječju „Korisnik“, ukoliko iz Ugovora ili konteksta ne proizlazi drukčije.
 • „Neovlašteni korisnik/vozač – svaka osoba koja nije na Ugovoru o najmu navedena kao ovlašteni korisnik vozila (osim osobe za koju pravna osoba u skladu s točkom 9.2.2. ovih Uvjeta dostavi podatake kao korisniku odnosno vozaču vozila), kao i osoba koja ne ispunjava propisane uvjete za upravljanje klasom i kategorijom vozila ili joj je ovlaštenje/vozačka dozvola oduzeta, izrečena zabrana upravljanja vozilom i pravna sankcija;
 • „Treća osoba“ – znači svaka fizička ili pravna osoba različita od SVIJET MASKICA i od Korisnika vozila koje je predmet najma (npr. putnici u vozilu, osobe izvan vozila, drugi sudionici u prometu, pješaci i sl.);
 • „Početak najma“ – znači datum i vrijeme preuzimanja vozila u najam odnosno vrijeme kada je Korisnik obvezan preuzeti vozilo u najam;
 • „Završetak najma“ – znači datum i vrijeme vraćanja vozila najmodavcu SVIJET MASKICA odnosno vrijeme kada je Korisnik obvezan vratiti vozilo tvrtci SVIJET MASKICA;
 • „Mjesto preuzimanja i vraćanja/drop off“ – znači mjesto/poslovnicu tvrtke SVIJET MASKICA na kojem Korisnik preuzima vozila na početku najma i vraća vozilo na završetku najma, odnosno mjesto na kojem je Korisnik obvezan vozilo preuzeti i vratiti;
 • „Vozilo“- znači vozilo navedeno na Ugovoru o najmu, koje se daje u najam;
 • „Ugovor o najmu vozila“ – znači pojedinačni ugovor koji se potpisuje prilikom preuzimanja vozila u najam (dalje Ugovor).

 

Ovi Uvjeti sadržavaju sve predugovorne obavijesti s kojima se potrošač i svaki drugi Korisnik mora upoznati prije sklapanja Ugovora o najmu

 

Korisnik rezerviranjem najma vozila od tvrtke SVIJET MASKICA odnosno sklapanjem ugovora o najmu vozila potvrđuje da je upoznat s ovim Uvjetima i pristaje na primjenu istih.

 

Na pojedini Ugovor o najmu koji Korisnik potpisuje prilikom preuzimanja vozila u poslovnici tvrtke SVIJET MASKICA primjenjuju se ovi Uvjeti o najmu koji dopunjuju odredbe Ugovora o najmu. U slučaju nesuglasja odredbi pojedinog Ugovora o najmu i ovih uvjeta primjenjuju se odredbe ovih Uvjeta.

 

2. Predmet ugovora

2.1. SVIJET MASKICA temeljem ugovora Najmoprimcu predaje na uporabu vozilo u stanju podobnom za ugovorenu uporabu, dok se Najmoprimac obvezuje za to plaćati najamninu, druge naknade i troškove, sve pod uvjetima utvrđenim Ugovorom, Uvjetima i cjenicima tvrtke SVIJET MASKICA.

Vrsta i marka vozila koje se daje u najam bit će navedena u ugovoru o najmu.

3. Uvjeti najma

3.1. Uvjet za sklapanja ugovora o najmu i korištenje vozila jest da Korisnik:

 • ima najmanje 20 godine starosti,
 • posjeduje valjanu važeću vozačku dozvolu za upravljanje odnosnom kategorijom vozila najmanje 2 godine (tj. 365 dana od dana izdavanja);
 • ima važeću kreditnu karticu koju prihvaća SVIJET MASKICA kojom će garantirati za obveze koje mogu nastati iz najma i u svezi najma vozila, sukladno ovim Uvjetima i Ugovoru.

 • Korisnik je dužan prilikom preuzimanja vozila u najam i kao uvjet preuzimanja vozila predočiti tvrtci SVIJET MASKICA izvornike važećih isprava (osobna iskaznica, vozačka dozvola), kojima će dokazati da udovoljava gore navedene uvjete za upravljanje vozilom. SVIJET MASKICA će za svoje potrebe zadržati preslike predmetnih isprava.

 

 • Vozač koji u ime Najmoprimca pravne osobe preuzima vozilo i potpisuje Ugovor o najmu jamči da za to ima ovlaštenje, te jamči i odgovoran je tvrtci SVIJET MASKICA, solidarno s tom pravnom osobom, za poštivanje i ispunjenje svih obveza iz ovog Ugovora.

4. Rezervacije i sklapanje ugovora na daljinu

 

4.1. Kada želi rezervirati vozilo za najam, Korisnik se može obratiti tvrtci SVIJET MASKICA kroz različite kanale (preko e-mail adrese tvrtke SVIJET MASKICA: info@najam-vozila.hr, telefona, web-a, putem posrednika, zastupnika/agenata i sl.). “Rezervacija” za najam vozila je zapis u evidenciji tvrtke SVIJET MASKICA kojom Korisnik pod svojim imenom, prezimenom i ostalim podacima koji će tom prilikom biti zatraženi izražava želju i namjeru za najam određene klase vozila od tvrtke SVIJET MASKICA određenog sata, dana i u određenom mjestu (vrijeme, datum i mjesto preuzimanja vozila) i za vraćanje vozila tvrtci SVIJET MASKICA na određeno vrijeme, datum i mjesto (vrijeme, datum i mjesto vraćanja vozila). Vrijeme preuzimanja i vraćanja vozila iz rezervacije uvijek se izražava u lokalnom vremenu, tj. vremenu tvrtke SVIJET MASKICA.

 

4.2. SVIJET MASKICA u pravilu prihvaća rezervacije samo za klasu/tip vozila, a ne za vozila pojedinih marki, modela, godina proizvodnje ili modela s određenim karakteristikama koje nisu zajedničke svim vozilima u klasi, pa stoga SVIJET MASKICA nije u obvezi isporučiti vozilo marke koju je Korisnik rezervirao.

4.3. Prilikom vršenja rezervacije na neki od načina iz stavka 1. ove točke Uvjeta, Korisniku će biti pružene odnosno dostupne informacije o osnovnoj cijeni najma s PDV-om po danu, kao i informacije o dodatnim uslugama, dodatnoj opremi i njihovim cijenama i o zaštitnim klauzulama iz točke 15 ovih Uvjeta, dok se dodatne naknade i troškovi obračunavaju sukladno ovim Uvjetima, Ugovoru o najmu te primjenjivim važećim cjenicima tvrtke SVIJET MASKICA.

4.4. Zaprimljenu će rezervaciju tvrtka SVIJET MASKICA obraditi te istu može prihvatiti ili odbiti sukladno svojim uvjetima za takav najam, raspoloživosti vozila i sl, te o tome obavijestiti Korisnika putem dostupnog ili uspostavljenog kanala komunikacije.

4.5. U trenutku potvrđivanja rezervacije, navođenjem broja rezervacije, smatra se da je ugovor o najmu sklopljen na vremenski rok i za klasu/tip vozila iz potvrđene rezervacije. Za izvršenu i potvrđenu rezervaciju preko zastupnika, posrednika ili putem web-a Korisnik će dobiti na svoj e-mail koji je dostavio, odnosno od zastupnika ili posrednika, potvrdu rezervacije odnosno voucher što se smatra potvrdom potrošaču o sklopljenom ugovoru u smislu Zakona o zaštiti potrošača, dok će potrošač koji je rezervaciju izvršio nekim drugim sredstvom daljinske komunikacije (e-mail, tel. i sl.) ugovor odnosno potvrdu o sklopljenom ugovoru dobiti prilikom početka korištenja najma. Svaki potrošač koji je izvršio rezervaciju putem sredstva daljinske komunikacije pojedinačni ugovor o najmu potpisuje prilikom preuzimanja vozila.

4.6. Ugovor se smatra sklopljenim na određeno vrijeme koje će biti navedeno u potvrđenoj rezervaciji odnosno u Ugovoru o najmu vozila.

4.7. Svaka strana snosi svoje troškove uporabe sredstava daljinske komunikacije u smislu ovoga članka.

5. Otkazivanje rezervacije i raskid ugovora

5.1. Ukoliko Potrošač ili Korisnik želi otkazati ili promijeniti rezervaciju (promjena klase vozila, početka najma, završetka najma, mjesta najma i sl.), mora o tome pravovremeno, čim je to moguće, a najkasnije 24 sata prije početka najma, obavijestiti tvrtku SVIJET MASKICA.

5.2. Da bi ostvario pravo na otkaz ili promjenu rezervacije iz prethodnog stavka, Potrošač ili Korisnik mora izjavu o otkazu ili promjeni rezervacije poslati tvrtci SVIJET MASKICA elektroničkom poštom na e-mail: info@najam-vozila.hr, ili poštom na adresu SVIJET MASKICA d.o.o. Zagreb, Ul. Kneza Branimira 24, Hrvatska, odnosno drugim dostupnim kanalom komunikacije, u kojoj izjavi će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte i broj rezervacije, potvrde odnosno vouchera.

 

5.3. Ako Potrošač ili Korisnik promijeni rezervaciju prije početka najma u odnosu na klasu vozila, početak ili završetak najma i mjesto, što mora biti potvrđeno od tvrtke SVIJET MASKICA, SVIJET MASKICA pridržava pravo na promjenu cijene najma, prema važećim cijenama.

5.4. U slučaju da Potrošač ili Korisnik ne preuzme vozilo u najam na datum i u vrijeme početka najma, a da prethodno nije u skladu sa točkama 5.1. i 5.5.  Uvjeta o tome obavijestio SVIJET MASKICA ili ako o razlozima kašnjenja pismeno ili telefonski ne obavijesti SVIJET MASKICA, rezervacija se protekom 1 sat od predviđenog početka najma smatra otkazanom. U tom slučaju SVIJET MASKICA zadržava pravo naplate osnovne cijene za odnosnu klasu vozila, sukladno ugovorenom trajanju najma.

5.6. Korisnik niti Potrošač ni u kojem slučaju nema pravo na raskid ugovora ako je najam počeo i ako je ugovor o najmu u potpunosti ispunjen, tj. nakon što je usluga najma vozila izvršena i vozilo vraćeno;

5.6. U slučaju da Potrošač ili Korisnik ipak vozilo vrati prije ugovorenog završetka najma i protivno prethodnom stavku, SVIJET MASKICA ima pravo naplatiti najam do ugovorenog roka završetka najma, a ako vozilo koristi i nakon završetka najma, SVIJET MASKICA ima pravo naplatiti najam sve do vraćanja vozila tvrtci SVIJET MASKICA, kao i dodatne naknade za kašnjenje s povratkom vozila.

6. Osnovna cijena najma, dodatne usluge, naknade i troškovi

6.1. Osnovna cijena najma vozila po danu u pravilu se odnosi samo na cijenu najma samog vozila, osim ako u cjeniku ili Ugovoru o najmu nije drukčije navedeno. Cijena najma vozila iskazana je bez PDV-a.

6.2. Dodatne usluge, naknade i troškovi koji se sukladno ovim Uvjetima, Ugovoru o najmu i cjenicima tvrtke SVIJET MASKICA plaćaju posebno nisu uključeni u cijenu najma.

6.3. Cijene najmova, dodatnih usluga, naknada i troškova podložne su promjenama sukladno poslovnim odlukama tvrtke SVIJET MASKICA, promjenama poreznih stopa ili državnih nameta i propisa. Korisnik može kontaktirati tvrtku SVIJET MASKICA o cijenama za iznajmljivanje vozila kroz različite kanale, uključujući telefonske linije, web stranice, putničke agente, zastupnike i posrednike, te su takve informacije informativnog karaktera i ne stvaraju prava i obveze.

6.4. Korisnik je obvezan platiti tvrtci SVIJET MASKICA osnovnu cijenu najma i dodatne usluge i opremu koje je koristio (npr. GPS, dječje sjedalice i sl.) kao i sve dodatne naknade, usluge i troškove koji su navedeni u Ugovoru o najmu, ovim Uvjetima, zakonskim propisima, cjenicima i tarifama tvrtke SVIJET MASKICA.

6.5. Naknade i troškovi koji se posebno plaćaju prije ili po završetku najma prema važećim cjenicima i tarifama tvrtke SVIJET MASKICA uključuju, ali se ne ograničavaju na:

 • naknada za vozače mlađe od 21 godine;
 • naknada za jednosmjerne najmove, tj. najmove kada Korisnik vozilo u najam preuzmu u jednoj poslovnici tvrtke SVIJET MASKICA, a vrati ga u drugoj poslovnici (ne primjenjuje se ako su navedene poslovnice u istom gradu) ili u mjestu u kojem tvrtka SVIJET MASKICA uopće nema poslovnicu;
 • naknadnu za promjenu lokacije preuzimanja/vraćanja vozila
 • dodatne naknade za više prijeđenih kilometara od ugovorenog ili odobrenog;
 • tokom prvog dana najma korisnik ima pravo na 700 kilometara za gospodarska vozila i 500 kilometara za osobna vozila (svaki sljedeći dan je dozvoljeno 150 kilometara s time da za gospodarska vozila drugi dan najma SVIJET MASKICA odobrava 500 kilometara bez dodatne naknade)
 • Cijena po kilometru iznosi 1kn za svaki kilometar koji nije uključen u cijenu najma.
 • gorivo i naknada za ulijevanje goriva, ako vozilo nije vraćeno s količinom goriva s kojom je preuzeto u najam;
 • naknada za kašnjenje s povratkom vozila,
 • naknada za kašnjenje s preuzimanjem vozila
 • naknada za preuzimanje, dostavu ili vraćanje vozila izvan radnog vremena poslovnice ili za vrijeme neradnih dana, blagdana i spomendana propisanih Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj;
 • naknade za štete ili popravak vozila (ovisno o drugim odredbama Uvjeta i Ugovora o najmu), kao i sve troškove koji se odnose na rješavanja, naplatu i popravak takve štete ili popravka (uključujući pravne troškove);
 • ugovornu kaznu iz točke 15.2.
 • naknade za obradu i prijavu šteta
 • naknade za oštećenje ili gubitak dijelova, ključeva i opreme vozila;
 • naknada za gubitak ili oštećenje dokumentacije vozila;
 • naknada za čišćenje unutrašnjosti vozila ako je vozilo vraćeno izuzetno prljavo što zahtijeva dodatno čišćenje ili osvježenje vozila. To uključuje, ali nije ograničeno na, prolijevanja tekućine, hrane, povraćanje, ostale mrlje i neugodne mirise, uključujući dim cigarete i sl.;
 • prometne i/ili parkirne naknade/prekršaje, kao i sve druge slične naknade koje nastaju u svezi s uporabom ili pogonom vozila (npr. cestarine, mostarine i sl.);
 • naknade za prevoženje vozila trajektom (ferry fee);
 • aerodromske pristojbe/naknade
 • administrativne naknade navedene u ovim Uvjetima, Ugovoru o najmu ili cjenicima i tarifama tvrtke SVIJET MASKICA;
 • naknada za dodatnog vozača

7. Uvjeti plaćanja

7.1. Tvrtka SVIJET MASKICA prima kreditne kartice međunarodno priznatih kreditnih kartica tvrtki kao što su Diners, Diners Club, Mastercard, Maestro i Visa.

7.2. Korisnik je obvezan prije preuzimanja vozila u najam izvršiti predautorizaciju po svojoj kreditnoj kartici na iznos koji odredi SVIJET MASKICA prema svojoj procjeni, ovisno o klasi vozila, trajanju najma i dr. ili davanjem gotovinskog pologa, sve kao garanciju plaćanja najamnine, svih naknada i troškova iz ovih Uvjeta i Ugovora o najmu. Svaka osoba, različita od Korisnika, koja po Ugovoru o najmu daje polog ili predautorizira svoju kreditnu/debitnu karticu kao garanciju za obveze iz Ugovora, preuzima jamstvo za sve novčane obveze iz Ugovora o najmu kao jamac platac do iznosa pologa odnosno predautorizacije.

7.3. Korisnik se obvezuje da će tvrtka SVIJET MASKICA po važećem cjeniku, odmah ili u roku koji odredi tvrtka SVIJET MASKICA, platiti najamninu, troškove, naknade, ugovorne kazne i sve druge iznose koji nastanu ili mogu nastati i u svezi najma i uporabe vozila. Odgovornost Najmoprimca, Vozača i Dodatnog vozača za plaćanje tvrtci SVIJET MASKICA svih obveza iz ovih Uvjeta, Ugovora o najmu odnosno u svezi najma i uporabe vozila je solidarna.

 

7.4. Rezervacijom najma odnosno potpisom na Ugovor o najmu Korisnik, kao i svaki drugi davatelj pologa/garancije odnosno kreditne kartice, ovlašćuje tvrtku SVIJET MASKICA da naplati sve iznose, naknade, troškove, ugovorne kazne, štete i dr. koji se plaćaju po ovim Uvjetima, Ugovoru o najmu, cjenicima i tarifama tvrtke SVIJET MASKICA terećenjem računa Korisnika, odnosno drugog davatelja kreditne kartice, ili naplatom iz položenog pologa. Račun Korisnika odnosno drugog davatelja kartice, znači račun kreditne ili debitne kartice po kojoj je izvršena predautorizacija ili drugi dogovoreni račun.

7.5. SVIJET MASKICA može naplatiti iznose koji se plaćaju terećenjem računa Korisnika tijekom ili nakon završetka najma, kad utvrdi postojanje obveze Korisnika, odnosno Korisnik može platiti takve troškove u dogovoru s tvrtkom SVIJET MASKICA, što je slobodan izbor tvrtke SVIJET MASKICA.

7.6. Ako Korisnik ne plati bilo koji iznos iz ovih Uvjeta ili Ugovora o najmu u roku za plaćanje koji će biti naznačen na računu, ili Ugovoru o najmu, obavijesti ili drugom dokumentu, SVIJET MASKICA može, ne dovodeći u pitanje bilo koja druga svoja prava naplatiti Korisniku sve dodatne troškove kao što je navedeno u nastavku:

 • sve troškove koji su nastali za tvrtku SVIJET MASKICA u svezi radnji poduzetih za naplatu potraživanja, bilo da ih je SVIJET MASKICA poduzeo sam ili putem agencije za naplatu potraživanja ili druge vanjske agencije ili odvjetničkog ureda;
 • zakonska zatezna kamata po stopi određenoj Hrvatskim propisima

8. Preuzimanje i vraćanje vozila

8.1. SVIJET MASKICA će vozilo isporučiti Korisniku, koji udovoljava uvjetima za najam, u dobrom i voznom stanju, sa svom potrebnom dokumentacijom, dijelovima, priborom i obveznom opremom. Korisnik eventualne primjedbe u svezi stanja vozila mora dati odmah, prije odvoženja vozila iz mjesta preuzimanja.

8.2. Korisnik potpisom Ugovora o najmu potvrđuje da preuzima vozilo u ispravnom stanju, prikladnim za ugovorenu uporabu, sa svom pripadajućom opremom i svim popratnim dokumentima.

8.3. Korisnik se obvezuje vozilo vratiti sa svim dokumentima, rezervnim dijelovima i opremom, u istom stanju u kojem ga je preuzeo, u mjestu, na dan i vrijeme određeno Ugovorom o najmu i s količinom goriva s kojom ga je uzeo u najam.

8.4. Preuzimanje i vraćanje vozila izvan radnog vremena poslovnice moguća je na zahtjev Korisnika, za što SVIJET MASKICA ima pravo naplatiti naknadu po svom važećem cjeniku. Ako se vozilo vraća izvan redovnog radnog vremena, Korisnik se mora ponašati u skladu s uputama za vraćanje izvan radnog vremena, u kojem slučaju će ostati u potpunosti odgovoran za vozilo dok isto ne preuzme SVIJET MASKICA.

8.5. Dostava vozila Korisniku i preuzimanje vozila od Korisnika izvan poslovnice tvrtke SVIJET MASKICA, ukoliko se dostava ili vraćanje vrši unutar grada gdje se nalazi poslovnica koja vozilo dostavlja odnosno preuzima, naplaćuje se po važećem cjeniku tvrtke SVIJET MASKICA. Dostava i preuzimanja izvan grada poslovnice, moguća je u slučaju da Korisnik prihvati posebnu ponudu koju će SVIJET MASKICA dati za takav slučaj.

8.6. “Najmodavac” će prije potpisa ovog ugovora “Najmoprimcu” dati na pregled vozilo koje unajmljuje kako bi utvrdio da vozilo posjeduje Prvu pomoć, vatrogasni aparat, propisane pneumatike ovisno o godišnjem dobu, da je vozilo očišćeno od trećih strana te da je vozilo u vanjskom i unutarnjem dijelu bez oštećenja (prilog fotografiranog vozila koje se čuva u arhivi tvrtke SVIJET MASKICA s datumom potpisanog ugovora).

8.7. Prilikom potpisivanja Ugovora, Najmoprimac i Najmodavac su potpisali Zapisnik o preuzimanju vozila nakon što je Najmoprimac unajmljeno vozilo u potpunosti pregledao.

8.8. Prilikom primopredaje vozila, Najmodavac će u prisustvu Najmoprimca vozilo fotografirati te fotografije vozila pohraniti u arhivu kao dokaz o stanju vozila prije preuzimanja.

9. Korištenje vozila

9.1. Korisnik se obvezuje:

 • da će vozilo nakon prestanka najma vratiti u mjesto i u roku utvrđenim Ugovorom, u stanju, s opremom i s količinom goriva u kojem ga je preuzeo, ili ranije na zahtjev tvrtke SVIJET MASKICA, a produženje ugovorenog trajanja najma, zatražiti od tvrtke SVIJET MASKICA, najmanje 24 sata prije isteka samog roka najma, u protivnom se smatra da je Korisnik protupravno prisvojio vozilo,
 • da vozilo neće preopteretiti, koristi za obuku vozača, prijevoz ili vuču drugih vozila ili prikolica, za plaćeni prijevoz putnika, za utrke, ispitivanja izdržljivosti, ispitivanja brzine, za činjenje bilo kakvih nezakonitih djela;
 • da će vozilo koristi samo vozač ili dodatni vozač, za vlastite potrebe i u skladu s namjenom vozila;
 • da vozilo neće davati na korištenje neovlaštenim korisnicima i trećim osobama,
 • da će vozilo koristiti pravilno i postupati prema vozilu s pažnjom dobrog domaćina/gospodarstvenika,
 • da neće pušiti niti dozvoliti pušenje u vozilu;
 • da će vozilo, kada ga napusti, uvijek zakočiti, zaključavati sa zatvorenim prozorima i uzimati ključeve i dokumentaciju vozila i uvijek ih imati pod osobnom kontrolom, uz aktivaciju svih sigurnosnih sustava ako ih vozilo ima.
 • da će voziti samo po javnim cestama, bez utjecaja alkohola ili narkotika, poštujući sve prometne propise i regulaciju prometa,
 • brinuti o redovnoj tehničkoj ispravnosti vozila, tj. redovito provjeravati tekućinu za hlađenje, ulje, tlak u gumama i dr.;
 • da neće vršiti nikakve preinake na vozilu;
 • da će snositi sve troškove u svezi pogona vozila, gorivo, cestarine, mostarine, parkirne, prekršajne i druge slične naknade,
 • da u vozilu neće prevoziti niti dopustiti prijevoz više putnika ili robe od maksimalno dopuštenog navedenog u prometnoj dozvoli odnosnog vozila;
 • da vozilo neće voziti izvan granica EU, osim ako je to prethodno najavio tvrtci SVIJET MASKICA prilikom rezervacije ili preuzimanja vozila, za što SVIJET MASKICA može naplatiti dodatnu naknadu sukladno svom cjeniku (prekogranična naknada). U slučaju kršenja prekograničnih i teritorijalnih ograničenja korištenja vozila sve zaštitne klauzule za Korisnika iz točke 14. i 15 ovih. Uvjeta prestaju važiti.
 • da neće niti je ovlašten preuzimati nikakve obveze u ime tvrtke SVIJET MASKICA u svezi vozila i njegove upotrebe i pogona.
 • da vozilo ne smije koristiti u ilegalne svrhe (prijevoz ilegalnog tereta, krijumčarenje ljudi ili ostalih stvari).
 • Kod povrede neke od ovih točaka, striktno I izričito odgovara “Najmoprimac” (osoba ili tvrtka koja unajmljuje vozilo) pred zakonima države Republike Hrvatske te se “Najmodavac” (tvrtka SVIJET

MASKICA) ograđuje od bilo kakve protupravne (ilegalne) radnje koju je počinio “Najmoprimac”.

 

 

9.2. Najmoprimac pravna osoba iznimno, uz prethodnu pismenu obavijest i suglasnost tvrtke SVIJET MASKICA, vozilo u najmu može kao vozaču dati svom radniku koji ispunjava propisane uvjete, te ga je u tom slučaju obvezna upoznati s ovim Uvjetima najma i odgovornostima vozača, što ni u kom slučaju ne umanjuje odgovornost te pravne osobe za poštivanje ovih Uvjeta i Ugovora o najmu.

10. Obveze Korisnika

10.1. Korisnik se obvezuje tijekom najma da:

 • će primjenjivati svu razumnu pažnju tj. pažnju dobrog domaćina/gospodarstvenika prilikom vožnje i parkiranja vozila;
 • će vodu u hladnjaku vozila i bateriji održavati na propisanoj razini;
 • će ulje u vozilu održavati na propisanoj razini;
 • će koristi samo vrstu goriva specificiranu za odnosno vozilo;
 • će tlak u gumama održavati na njihovoj pravilnoj razini;
 • neće mijenjati podatke na mjeraču brzine ili mjeraču prijeđene kilometraže;
 • ako žaruljica signalizira ili Korisnik smatra da vozilo zahtijeva mehanički pregled ili popravak, Korisnik će zaustaviti vožnju i odmah obavijestiti SVIJET MASKICA;
 • će osigurati da su svi vozači koji su ovlašteni koristiti vozilo tijekom trajanja najma u potpunosti upoznati i svjesni odredbi Ugovora o najmu i ovih Uvjeta.

 

11. Prometni prekršaji

11.1. Za sve kazne i naknade koje se odnose na promet i/ili parkiranje, Najmoprimac, vozač i dodatni vozači odgovaraju tvrtci SVIJET MASKICA solidarno. SVIJET MASKICA može, u slučaju da dobije obavijest o prometnom ili parkirnom prekršaju/naknadi počinjenom za vrijeme najma, poslati Najmoprimcu i/ili vozaču ili dodatnom vozaču kopiju takve obavijesti čim je to moguće i pružiti potrebne informacije nadležnom tijelu za izdavanje takve obavijesti, kazne odnosno naknade na vozača, dodatnog vozača odnosno Najmoprimca.

11.2. SVIJET MASKICA ima pravo naplatiti vozaču, dodatnom vozaču ili Najmoprimcu administrativnu naknadu od 26,54€ +PDV (ako korisnik nije Hrvatski državljanin naknada se preračunava u EUR ili valutu zemlje Korisnika po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izdavanja terećenja/računa Korisniku) za pokriće troškova obrade i slanja obavijesti nadležnom tijelu, vozaču, dodatnom vozaču ili Najmoprimcu vezanim uz prometne i/ili parkirne prekršaje i naknade.

11.3. U slučaju da SVIJET MASKICA bude u obvezi platiti naknade za prometne ili parkirne prekršaje, SVIJET MASKICA će nakon plaćanja istih teretiti Korisnika odnosno njegov račun, za iznos plaćene naknade, uvećane za kamate i druge troškove.

12. Oštećenje, kvar, prometna nesreća, krađa/nestanak vozila, gubitak dokumentacije

12.1. Ako je vozilo sudjelovalo u prometnoj nesreći, oštećeno, razbijeno ili zahtijeva popravak ili spašavanje, bez obzira na uzrok, Korisnik mora zaustaviti vozilo bez odgađanja, odmah obavijestiti SVIJET MASKICA i policiju o nastalom slučaju i zatražiti zapisnik o nastalom događaju, popuniti izvješće o događaju/ šteti, te osigurati vozilo od propadanja i nastupa još veće štete.

12.2. Korisnik ne smije organizirati ili poduzimati bilo kakve popravke bez odobrenja tvrtke SVIJET MASKICA, osim u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se spriječila daljnje štete na vozilu ili ostaloj imovini. Ako vozilo zahtijeva popravak ili zamjenu, odluka da se Korisniku pruži drugo vozilo pripada tvrtci SVIJET MASKICA ili koperantu s kojim tvrtka ima ugovor ili garanciju na vozilo.

12.3. Osobito u slučaju prometne nesreće ili krađe/nestanka vozila, sudara sa životinjom, požara ili zapaljenja vozila ili eksplozije vozila, Korisnik je obvezan pozvati policiju i zatražiti zapisnik o događaju.

12.4. Trošak prijave i ponovne izrade izgubljene popratne dokumentacije za vozilo naplaćuje se Korisniku prema važećem Cjeniku.

12.5. SVIJET MASKICA će nadoknaditi Korisniku neophodne troškove za ulje, mazivo, redovito servisiranje i lake popravke, koji su nastali tijekom najma, ukoliko su troškovi nastali uz prethodnu obavijest i odobrenje tvrtke SVIJET MASKICA, osim troškova pranja unajmljenog vozila, a sve to temeljem predočenog računa po obavljenom plaćanju. Račun mora glasiti na tvrtku SVIJET MASKICA i bit će priznat od strane tvrtke SVIJET MASKICA ako je plaćen gotovinom pravnoj osobi.

12.6. Ako se utvrdi da je Korisnik neosnovano ili nepotrebno zamijenio neki sklop, dio ili uređaj na vozilu, SVIJET MASKICA neće Korisniku isplatiti vrijednost tog dijela, sklopa ili uređaja.

12.7. Za nadoknadu navedenih troškova Korisnik mora dobiti suglasnost ovlaštene osobe tvrtke SVIJET MASKICA, u protivnom nadoknada neće biti moguća.

12.8. SVIJET MASKICA ne odgovara za štete koje mogu nastati korisniku ili putnicima u vozilu ili trećim osobama i njihovoj imovini.

12.9 Najmoprimac (osoba ili tvrtka) koja unajmljuje vozilo od Najmodavca tvrtke SVIJET MASKICA izričito odgovara za putnike, teret koji prevozi, kazne te sve ilegalne radnje koje se kose sa propisanim zakonima Republike Hrvatske ili države članice EU u kojoj je prekršaj napravljen.
12.10. Najmodavac se ograđuje od bilo kakvog protuzakonitog čina počinjenog od strane Najmoprimca za vrijeme trajanja najma vozila te ukoliko počini neki od prekršaja navedenih u ovom Ugovoru, Najmodavac se obvezuje državnim tijelima dostaviti ovaj Ugovor kao dokaz da je Najmoprimac isti pročitao, vlastoručno potpisao te na njega nema primjedbe.

12.11. Ako je na vozilu nastao mehanički kvar na koji nije utjecao korisnik te nema vidljivih oštećenja (vozilo nije sudjelovalo u prometnoj nesreći), korisnik nije dužan zvati policiju već je dužan kontaktirati tvrtku SVIJET MASKICA. Ukoliko je u Zapisniku o preuzimanju vozila naveden kontakt mobilnog jamstva, korisnik je dužan kontaktirati isto radi eventualnog popravka ili preuzimanja novog vozila.

13. Odgovornost Korisnika za štetu

13.1. Korisnik je tvrtci SVIJET MASKICA obvezan naknaditi svu štetu koja nastane na vozilu ili u svezi vozila i štete koje nastanu u svezi uporabe vozila, što se odnosi, ali se ne ograničava na:

 • bilo kakav gubitak, krađu, nestanak ili oštećenje vozila i njegovih dijelova, dodataka ili dodatne opreme;
 • svaku posljedičnu štetu, gubitke ili troškove nastale za SVIJET MASKICA, uključujući troškove popravka, spašavanja, gubitke zbog nemogućnosti iznajmljivanja vozila, ležarine, obrade šteta, pravne troškove i dr.;
 • svaki gubitak ili oštećenje putnika u vozilu, trećih osoba, njihovih vozila i imovine nastalih tijekom trajanja najma odnosno uporabe vozila.

13.2. Korisnik je u smislu prethodnog stavka osobito odgovoran za štete i gubitke nastale zbog:

 • nepoštivanja ovih Uvjeta (posebice točke 9 i 10), Ugovora o najmu i važećih propisa,
 • ako uslijed nepravilne uporabe vozila ili krivnje Korisnika dođe do oštećenja motora ili pogonskog mehanizma vozila;
 • nedostatka motornog ulja, ulijevanja krivog ulja ili goriva, nedostatka ulja za mjenjač ili diferencijal, sredstava za hlađenje, kao i oštećenja kartera, kvačila, odnosno bilo kakvog oštećenja donjeg postroja vozila,
 • ako je ove štete izazvao neovlašteni korisnik ili vozač.

13.3. Korisnik odgovara i za svu drugu štetu nastalu uslijed nepridržavanja odredbi ovih Uvjeta, Ugovora o najmu i propisa.

14. Osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama

14.1. Vozila tvrtke SVIJET MASKICA su u skladu sa zakonskim propisima i uvjetima osiguranja osigurana za štete koje uporabom vozila mogu nastati trećim osobama zbog smrti, tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari za vrijeme najma.

14.2. Ovo osiguranje može biti nevažeće u slučaju da Korisnik prekrši bilo koju odredbu
ovih Uvjeta, Ugovora o najmu, zakonskih propisa i uvjeta osiguranja, u kojem slučaju Korisnik pristaje da će nadoknaditi odnosno regresirati tvrtci SVIJET MASKICA sve izdatke s tim u svezi, ako tvrtka SVIJET MASKICA bude obvezna na naknadu štete trećoj osobi ili njihovom osiguravatelju.

15. Odgovornost za vraćanje vozila i zaštitne odredbe/klauzule

15.1. Korisnik se obvezuje vratiti Vozilo neoštećeno, u istom stanju u kojem ga je uzeo u najam, sukladno ostalim odredbama ovih Uvjeta i Ugovora o najmu.

15.2. Ukoliko Korisnik Vozilo ne vrati sukladno prethodnoj točki, neoštećeno i u stanju u kojem ga je preuzeo, obvezan je tvrtci SVIJET MASKICA platiti ugovornu kaznu (penal) ovisno o kategoriji/klasi vozila i vrsti oštećenja, prema važećem cjeniku tvrtke SVIJET MASKICA.

15.3. Osim ugovorne kazne, Korisnik je obvezan naknaditi svu štetu koja nastane na vozilu ili u svezi s vozilom, sukladno točki 13.1. ovih Uvjeta i sukladno Ugovoru o najmu.

15.4. Odgovornost Korisnika iz točke 15.2 i iz točke 13.1.1 ovih Uvjeta (osim odgovornosti za nestanak dodatne opreme i dijelova vozila) može se ograničiti ugovaranjem zaštitnih odredbi/klauzula, što mora biti navedeno na Ugovoru, i plaćanjem u roku iz točke 7.3. ovih Uvjeta, dnevnog dodatka/naknada za ugovorene zaštitne klauzule iz točke 15.5. Uvjeta prema važećem cjeniku tvrtke SVIJET MASKICA.

15.5. SVIJET MASKICA nudi Korisniku mogućnost ugovaranja niže navedenih zaštitnih odredbi/klauzula odnosno naknada:

 1. CDW (Collision Damage Waiver) – ugovaranjem i plaćanjem naknade za ovu klauzulu obveza Korisnika se svodi/ograničava na obvezu plaćanja ugovorne kazne iz točke 15.2. Uvjeta, sukladno cjeniku tvrtke SVIJET MASKICA za odnosnu kategoriju vozila. CDW klauzula ne ograničava odgovornost Korisnika za: uništenje/oštećenje automobilskih guma, naplatka ili poklopca naplatka, uništenje/oštećenje donjeg postroja vozila, unutrašnjosti vozila i stakala u kojem slučaju je Korisnik, pored ugovorne kazne, dužan nadoknaditi tvrtci SVIJET MASKICA i štetu na tim dijelovima vozila u punom iznosu popravka.
 2. CDW + – ugovaranjem i plaćanjem naknade za ovu klauzulu Korisnik se, pored obveze naknade štete iz točke 13.1.a), oslobađa i obveze plaćanja ugovorne kazne iz točke 15.2. Uvjeta. CDW + klauzula ne ograničava odgovornost Korisnika za: uništenje/oštećenje automobilskih guma, naplatka ili poklopca naplatka, uništenje/oštećenje donjeg postroja vozila, unutrašnjosti vozila i stakala u kojem slučaju je Korisnik, pored ugovorne kazne, dužan nadoknaditi tvrtci SVIJET MASKICA i štetu na tim dijelovima vozila u punom iznosu popravka.
 3. TP (Theft Protection) – ugovaranjem i plaćanjem naknade za ovu klauzulu u slučaju krađe Vozila odgovornost Korisnika ograničena na plaćanje ugovorne kazne iz točke 15.2. Uvjeta.
 4. WUG (Wheel, Underside & Glass Inssurance) – ugovaranjem i plaćanjem naknade za ovu klauzulu Korisnik se oslobađa odgovornosti za uništenje/oštećenje guma, naplatka ili poklopca naplatka, uništenje/oštećenje donjeg postroja vozila i stakala. WUG klauzula ne oslobađa Korisnika odgovornosti za oštećenje unutrašnjosti vozila.
 5. Plaćanjem dnevnog dodatka za osiguranje putnika (PAI) vozač i putnici u vozilu su osigurani od nesretnog slučaja za slučaj smrti i invaliditeta do iznosa propisanih od osiguravajuće kuće kod koje je osigurano vozilo tvrtke SVIJET MASKICA.

15.6. Da bi ostvario pravo na ograničenje odgovornosti iz prethodne točke 15.5. ovih Uvjeta, Korisnik je dužan dokazati da je vozilo pravilno koristio, da se pridržavao ovih Uvjeta, Ugovora o najmu i propisa, kao i eventualnu odgovornost treće strane za nastanak oštećenja vjerodostojnom dokumentacijom (policijski zapisnik) i to najkasnije prilikom vraćanja vozila/završetka najma odnosno prilikom obračuna cijene, ugovorne kazne, naknada i štete od tvrtke SVIJET MASKICA, u protivnom tada neće moći koristiti ograničenje odgovornosti.

16. Gubitak prava na zaštitne odredbe/klauzule

16.1. Korisnik prihvaća da se plaćanjem naknada za CDW, CDW+, WUG i TP klauzule ne ograničava, niti umanjuje niti isključuje materijalna odgovornost Korisnika prema točki 15. ovih Uvjeta ukoliko je, uključivo, ali ne ograničavajući se:

 • Korisnik upravljao vozilom pod utjecajem alkohola, droga ili narkotika;
 • Korisnik upravljao vozilom kada je isto nesigurno ili nepogodno za vožnju, a takvo stanje je nastalo tijekom trajanja najma, što je uzrokovalo ili doprinijelo oštećenju vozila, a Korisnik je bio svjestan ili morao biti svjestan nesigurnosti ili nepogodnog stanja vozila;
 • Nastao mehanički kvar, oštećenje motora ili pogonskog mehanizma vozila i/ili električni ili elektronički kvar kao rezultat nepravilne uporabe vozila. Ovo izuzeće se također odnosi na oštećenja motora ili prijenosnog sustava izravno nastalog zbog bilo kojeg mehaničkog kvara ili loma;
 • Došlo do oštećenja zbog nedostatka motornog ulja, nastavka vožnje bez ulja, ulijevanja krivog ulja ili goriva, nedostatka ulja za mjenjač ili diferencijal, sredstava za hlađenje, kao i oštećenja kartera, kvačila, mjenjača, odnosno bilo kakvog oštećenja donjeg postroja vozila;
 • vozilo korišteno za utrke, obuku vozača, ispitivanja izdržljivosti, ispitivanja brzine, ispitivanje pouzdanosti, rally utrkama ili natjecanjima, ili za testiranje i u pripremi za bilo što od navedenog;
 • Korisnik propustio vozilo, kada ga napusti, zakočiti, zaključati sa zatvorenim prozorima i uzeti ključeve i dokumentaciju vozila i uvijek ih imati pod osobnom kontrolom, odnosno nije u mogućnosti predočiti ključeve i dokumente vozila;
 • vozilo koristio protivno njegovoj namjeni;
 • vozilo koristio po nerazvrstanim cestama
 • vozilom upravljao neovlašteni korisnik/vozač odnosno bilo koju štetu izazvao neovlašteni korisnik/vozač;
 • vozilom upravljao vozač bez vozačke dozvole ili vozač kojem je vozačka oduzeta ili mu je izrečena sankcija zabrane upravljanja vozilom;
 • kršio prekogranična ili teritorijalna ograničenja, tj. ako je korisnik vozio vozilo izvan granica EU, a da to prethodno nije najavio tvrtci SVIJET MASKICA prilikom rezervacije ili preuzimanja vozila i za to platio posebnu naknadu,
 • vozilo oštećeno zbog kršenja prometnih propisa, ograničenja ili zabrana, namjerno ili zbog grube nepažnje Korisnika odnosno osoba pod njegovom kontrolom i osoba za koje on odgovara;
 • vozilo preopterećeno više od specifikacija proizvođača iz prometne dozvole ili je u vozilu bilo više osoba od dopuštenog;
 • utovar i istovar u vozilo vršen u trenutku kada je vozilo na prometnici;
 • Korisnik propustio zaustaviti vozilo ili ostati na mjestu događaja nakon nastanka nesreće i osigurati policijski zapisnik o događaju.
 • Došlo do pucanja ili oštećenja gume ili do oštećenja guma zbog upotrebe kočnica;
 • Šteta nastala zbog tereta koji se prevozio u vozilu ili na vozilu;
 • Šteta nastala na vozilu nakon završetaka ugovorenog trajanja najma odnosno nakon isteka odobrenog produženja trajanja najma;
 • Štete i oštećenja izazvane namjerno ili grubom krivnjom/nepažnjom Korisnika;
 • Ukoliko prije početka najma odnosno prije nastanka štete zaštitne klauzule nisu bile već ugovorene i navedene na Ugovoru o najmu
 • Plaćanjem naknada za CDW, TP, WUG i CDW+ klauzule ne ograničava se niti isključuje odgovornost Korisnika i u drugim okolnostima predviđenim zakonskim propisima i pravilima osiguranja koja uređuju gubitak prava iz osiguranja. Također, navedene klauzule ne isključuju niti ograničavaju odgovornost za štete na vozilu prouzročene ratnim operacijama ili pobunama, niti štete zbog gubitka/oštećenja dodatne i obvezne opreme vozila, ključeva i dokumenata.
 • Odgovornost Korisnika za nestanak i oštećenje dijelova, dodatne opreme, ključeva i dokumenata vozila, nije ograničena niti isključena   CDW, TP, WUG i CDW+ klauzulama.
 • CDW, TP, WUG i CDW+ klauzule ni u kom slučaju ne ograničavaju niti isključuju odgovornost Korisnika za štete nastale trećim osobama i njihovoj imovini.

17. Pritužbe Korisnika

17.1. Korisnik svoje pritužbe i prigovore u svezi najma vozila i izvršenja ugovornih prava i obveza može dostaviti tvrtci SVIJET MASKICA poštom ili elektroničkom poštom na:

 • SVIJET MASKICA d.o.o. Zagreb, Ul. Kneza Branimira 24, Hrvatska,
 • e mail: info@najam-vozila.hr

17.2. SVIJET MASKICA će na zaprimljenu pritužbu odgovoriti u roku 15 dana od zaprimanja iste, te odgovor dostaviti Korisniku poštom ili elektroničkom poštom. Odluka tvrtke SVIJET MASKICA u svezi prigovora je konačna.

18. Osobni podaci

18.1. Korisnik pristaje da kroz proces rezervacije vozila i sklapanja Ugovora o najmu dragovoljno daje tvrtci SVIJET MASKICA svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, vozačka dozvola, putovnica i sl). Bez osobnih podataka najam neće biti moguće ostvariti.

18.2. SVIJET MASKICA će osobne podatke koristiti u svrhu realizacije tražene usluge, kao i za daljnju međusobnu komunikaciju te rješavanje eventualnih sporova. Korisnik daje odobrenje za korištenje osobnih podataka u tu svrhu, kao i da se njegovi osobni podaci mogu dostavljati nadležnim tijelima u svezi počinjenih prometnih/parkirnih prekršaja, zatim u svrhu marketinških akcija tvrtke SVIJET MASKICA, kao i agencijama/uredima za naplatu potraživanja.

19. Gubitak osobne imovine

19.1. SVIJET MASKICA neće biti odgovoran Korisniku ili putnicima u vozilu za gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u vozilu bilo za vrijeme ili nakon završetka najma. Potpisivanjem Ugovora o najmu Korisnik se izričito odriče svih potraživanja prema tvrtci SVIJET MASKICA za takve gubitke ili štete.

20. Otkaz ugovora o najmu

20.1. SVIJET MASKICA ima pravo raskinuti Ugovor o najmu i odmah preuzeti vozilo u posjed ako Korisnik ne postupi ili ne postupa u skladu s bilo kojim odredbom ovih Uvjeta ili Ugovora o najmu, ili ako je vozilo oštećeno. Prestanak najma prema ovoj odredbi ne dovodi u pitanje druga prava tvrtke SVIJET MASKICA prema ovim Uvjetima i Ugovoru o najmu.

21. Prestanak ugovora o najmu

21.1. Ugovorene strane su dužne prilikom završetka najma vozila, odnosno povrata vozila napraviti zapisnik o povratu vozila. Zapisnik o povratu vozila se popunjava kako bi obje strane utvrdile stanje vozila te da je vozilo vraćeno Najmodavcu.
21.2. Ukoliko prilikom povrata vozila postoje oštećenja na vozilu, ista će biti navedena u Zapisniku o povratu vozila kao i iznos štete koja je napravljena na vozilu. Ako Najmodavac utvrdi da je vozilo vraćeno u stanju kako je zapisano u Zapisniku o predaji vozila, u Zapisniku o povratu vozila će biti navedeno kako je vozilo vraćeno uredno te kako Najmodavac nema dodatnih potraživanja.
21.3. Ovaj Ugovor je na snazi do povratka vozila te se zaključuje kada obje strane imaju potpisani Zapisnik o povratu vozila.
21.4. Ukoliko je u Zapisniku o povratu vozila navedena šteta, Najmodavac će po ovom Ugovoru te po Zapisniku o povratu vozila teretiti Najmoprimca za naknadno utvrđeni iznos štete na vozilu.

22. Nadležnost suda i mjerodavno pravo

22.1. Tvrtci SVIJET MASKICA je cilj sve sporove rješavati mirnim putem. Ovi Uvjeti su u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i svi neriješeni sporovi koji mogu nastati iz ili u vezi s ovim Uvjetima, Ugovorom o najmu podliježu isključivoj nadležnost hrvatskih sudova i to prema registriranom sjedištu tvrtke SVIJET MASKICA.

22.2. Na sve što nije regulirano ovim Uvjetima ili Ugovorom o najmu primjenjuje se hrvatsko pravo.
23. Završne odredbe

23.1. Odredbe ovih Uvjeta podložne su promjenama od strane tvrtke SVIJET MASKICA, te će izmijenjeni uvjeti biti objavljeni na web stranici tvrtke SVIJET MASKICA, od kada i stupaju na snagu, ukoliko drukčije ne bude navedeno.

23.2. SVIJET MASKICA mora dati Korisniku prilikom preuzimanja vozila u najam jedan primjerak Ugovora o najmu koji se mora čuvati u vozilu tijekom trajanja najma i na zahtjev predočiti policiji ili drugim ovlaštenim osobama.

 

24. Dugoročni najam (najam duži od 30 dana) – PRAVILNIK O ŠTETAMA – prilikom sklapanja ugovora o Dugoročnom najmu, na samome Ugovoru u napomeni naveden je broj šteta. Broj šteta koji se nalazi na Ugovoru znači da u istom broju šteta klijent ne sudjeluje u pokrivanju šteta. Za svaku slijedeću štetu klijent je odgovoran za dio štete što znači da se prva šteta (dozvoljena po ugovoru) ne naplačuje klijentu, dok u drugoj šteti klijent sudjeluje s 50% od procjenjenog iznosa od strane SVIJET MASKICA d.o.o. Za treću i svaku sljedeću štetu klijent plaća istu u potpunosti.

Pravilnik o štetama za dugoročni najam se odnosi na najam vozila duži od 30 dana te isključuje zaštitne klauzule članka 25. ovih Uvjeta koji se odnose isključivo za kratkoročni najam (<30 dana).

 

25. Paketi osiguranja za kratkoročni najam vozila (<30 dana)

25.1. BASIC PROTECT
paket osiguranja uključuje zaštitnu klauzulu PAI određenu člankom 15.5. ovih Uvjeta.
U slučaju nastale štete na automobilu, klijent u potpunosti snosi troškove popravka te vraćanje vozila u prvobitno stanje.

25.2. MEDIUM PROTECT paket osiguranja uključuje zaštitne klauzule PAI i CDW određene člankom 15.5. ovih Uvjeta.
Ugovaranjem i plaćanjem naknade za zaštitnu klauzulu CDW klijent snosi 50% iznosa troška popravka nastale štete za vrijeme najma na vanjskom dijelu vozila, što isključuje oštećenja podvozja automobila, uništenje/oštećenja automobilskih guma, naplatka ili poklopca naplatka, unutrašnjosti vozila i stakala koje plaća u potpunosti.

25.3. TOTAL PROTECT paket osiguranja uključuje zaštitne klauzule PAI, CDW, WUG određene člankom 15.5. ovih Uvjeta. U slučaju nastanka bilo kakve štete na automobilu, najmodavac u potpunosti snosi troškove popravka vanjskih oštećenja nastalih na vozilu za vrijeme najma.

Za ostvarivanje prava iz gore navedenih paketa osiguranja, klijent mora zadovoljiti slijedeće uvjete:
-da prilikom upravljanja vozilom nije bio pod utjecajem alkohola i opijata
-da je odmah nakon nastalog oštećenja obavijestio najmodavca te u dogovoru s istim posptupio prema dogovoru i uputama

25.4. Unutarnja oštećenja vozila nastala nepažnjom i neodgovornih ponašanjem klijenta za vrijeme najma vozila ne podliježu zaštitnim klauzulama navedenim u članku 15.5 ovih Uvijeta. Za sva unutrašnja oštećenja klijent stroši troškove popravka u potpunosti.


Uvjeti stupaju na snagu 01.09.2020.